NOVA Campus 2018

  NOVA Campus arbetar i olika projekt där verksamheter utmanas genom ”disruptive innovation”. Digitaliseringen av allt fler områden skapar nya förutsättningar och tvingar verksamheter att lära nytt eller bli utmanade av aktörer som snabbare anammat de nya förutsättningarna.

  NOVA Campus engage in ventures where businesses are challenged by ”disruptive innovation”. The digitalization of ever more areas create completely new logics for success, and forces organizations and companies to learn and adapt, or being challenged by new actors who are faster to make use of the new possibilities.

  Utmaning lärande/Challenge Learning

  Med år av arbete med lärande ser vi det primära behovet för framtiden är att behålla en inställning till ett ständigt nytt lärande genom hela livet. Hur skapar man motivation och verktyg/system för att stödja ett sådant livslångt lärande?

  myopencampus

  Vi erbjuder en plattform för ”blended learning” inom olika område.

  Vi have a platform för ”blended learning”.

  Språkutbildning för nyanlända

  Behovet av språkutbildning för nyanlända är enormt och skolor och kommuner har inte kunskap och resurser för att möta detta behov. Och de befintliga utbildningsanordnare som finns har inte alltid kurser och arbetssätt som är anpassade till de nyanländas förutsättningar.

  Vi har därför utformat en modell för lärande som utgår ifrån de nyanlända och deras situation och som utgör ett komplement och ett alternativ till övrig utbildning. Genom att utnyttja digitalt baserat lärande & blended learning fullt ut ger det åtkomst till utbildning för alla, utan begränsningar i tid och rum.

  Lärande på de studerandes villkor

  I korthet använder vi de fördelar som en digital transformation ger lärare såväl som studerande för att effektivisera och individanpassa lärandet. Vi utgår ifrån den globala utvecklingen av öppna nätbaserade kurser (MOOCs), och lägger till funktioner för ett informellt lärande i form av dialoger mellan studerande såväl som med lärare.

  MEN det som kan avgöra framgången för att nå specifika utsatta grupper som ensamkommande nyanlända barn och ungdomar är att utgå ifrån dem och ge dem verktyg och stöd för att de ska kunna utforma ett lärande som passar dem och är flexibelt för att fungera över längre tid.

  Ted Talks on Learning

  För inspiration till lärandets utmaningar, ägna några minuter åt Charles Leadbeaters föreläsning. Och gärna också Sugata Mitras.

  Ted Talks

  Fokusområden

  Collaboration

  Social samverkan, kommunikation och lärande blir allt viktigare. Både för själva lärandet och för att fungera tillsammans med andra på jobbet såväl som i livet i övrigt.

  Learning

  För ett livslångt lärande är fokus på att gå från kunskap till kompetens genom ett mer informellt lärande i gruppövningar eller i ”levande livet”. Exempelvis i det dagliga arbetet.

  Disruptive innovation

  Disruptive innovation utgår ifrån användaren och utvecklar funktioner som är billigare och mer kundanpassade än befintliga produkter och tjänster på en etablerad marknad.

  Big Data

  Med digitala spår ges helt nya möjligheter att analysera hur lärandet går till och förstå hur olika modeller passar för olika individer genom Learning Analytics.