NOVA Campus 2017

  Social Collaboration är inte bara ett modeord, utan beskriver hur sociala medier och en digitaliserad värld skapar nya förutsättningar för utveckling. En utveckling där de, organisationer såväl som individer, som förstår vikten av att samarbeta och att utveckla sin förmåga till kommunikation och samverkan blir vinnare.

  I en värld i allt snabbare förändring krävs kontinuerlig personlig utveckling, genom ett livslångt lärande. Ett lärande som grundläggs i tidiga år i skolan.

  Utmaning lärande

  Hur får vi till stånd samarbeten med traditionella ledare och lärare för formellt lärande, coacher och ledare för träning och utveckling över tid med fokus på informellt lärande och med de studerande där de tar ansvar för ett lärande på egen hand?

  Var börjar processen, och hur hålls den vid liv över tid? Detta är vårt fokus för i år.

  myopencampus

  Under denna rubrik kommer vi att följa ett exempel på hur man kan skapa sin egen kombination av kurser och blended learning för ett personligt anpassat lärande.

  Språkutbildning för nyanlända

  Behovet av språkutbildning för nyanlända är enormt och skolor och kommuner har inte kunskap och resurser för att möta detta behov. Och de befintliga utbildningsanordnare som finns har inte alltid kurser och arbetssätt som är anpassade till de nyanländas förutsättningar.

  Vi har därför utformat en modell för lärande som utgår ifrån de nyanlända och deras situation och som utgör ett komplement och ett alternativ till övrig utbildning. Genom att utnyttja digitalt baserat lärande & blended learning fullt ut ger det åtkomst till utbildning för alla, utan begränsningar i tid och rum.

  Lärande på de studerandes villkor

  I korthet använder vi de fördelar som en digital transformation ger lärare såväl som studerande för att effektivisera och individanpassa lärandet. Vi utgår ifrån den globala utvecklingen av öppna nätbaserade kurser (MOOCs), och lägger till funktioner för ett informellt lärande i form av dialoger mellan studerande såväl som med lärare.

  MEN det som kan avgöra framgången för att nå specifika utsatta grupper som ensamkommande nyanlända barn och ungdomar är att utgå ifrån dem och ge dem verktyg och stöd för att de ska kunna utforma ett lärande som passar dem och är flexibelt för att fungera över längre tid.

  Ted Talks on Learning

  För inspiration till lärandets utmaningar, ägna några minuter åt Charles Leadbeaters föreläsning. Och gärna också Sugata Mitras.

  Ted Talks

  Fokusområden

  Collaboration

  Social samverkan, kommunikation och lärande blir allt viktigare. Både för själva lärandet och för att fungera tillsammans med andra på jobbet såväl som i livet i övrigt.

  Learning

  För ett livslångt lärande är fokus på att gå från kunskap till kompetens genom ett mer informellt lärande i gruppövningar eller i ”levande livet”. Exempelvis i det dagliga arbetet.

  Disruptive innovation

  Disruptive innovation utgår ifrån användaren och utvecklar funktioner som är billigare och mer kundanpassade än befintliga produkter och tjänster på en etablerad marknad.

  Big Data

  Med digitala spår ges helt nya möjligheter att analysera hur lärandet går till och förstå hur olika modeller passar för olika individer genom Learning Analytics.